Ang paghahanda ng Paaralang Elementarya ng Bagong Lote, at Potrero na kapwa matatagpuan sa Purok ng Malabon IV sa kanilang pagtanggap, pagsasaayos, at pamamahagi ng mga modyuls, sagutang papel at worksheets para sa ika-4 hanggang ika-8 linggo sa Unang Markahan. Inihahanda ang mga ito upang madaling makuha ng mga magulat at guwardyan ng mga mag-aaral ang kanilang mga learning packets. Siniguro ni Gng. Hilda C. Valencia, Tagamasid Pampurok, ang kaligtasan ng mga guro, guwardyan at magulang sa pagkuha ng mga learning packets sa patuloy ng disinfection ng paaralan, at mga silid gayundin ng mga modyuls.