ABANGAN :

Ang inihandang webinar ng Sangay ng Implementasyong PangKurikulum sa darating na Nobyembre 7, 2020, mula 8:30 n.u. hanggang 12 ng tanghali. Tatalakayin sa webinar na ito ang mga gabay at patnubay ukol sa pagpapatupad ng Kautusang PangKagawaran Blg. 31, s. 2020 o ang pansamantalang patnubay para sa pagtatasa at pagmamarka sa kasalukuyang panahon batay sa Basic Education Learning Continuity Plan. Makakasama sa naturang webinar ang mga PangRehiyong Tagamasid Pansangay na sina Gng. Micah S. Pacheco, Agham at si Gng. Bernadeth Daran, Matematika. Tiyak na magiging hitik na hitik sa kaalaman at kaunawaan ang araw na iyon para sa mga kaguruan, mga ulong-guro at punungguro ng Tanggapan ng Sangay ng mga Paaralang Lungsod ng Malabon.