Project LETRA
(Localized Electronic Tool for Reading Advancement)

     Bilang tugon sa DepEd Order No. 12 s. 2015, “Guidelines on the Early Language Literacy, and Numeracy Program” at DM 173 s. 2019 na may titulong, Hamon: Bawat Bata Bumabasa (3B’s Initiative), ang edukasyon ng mga Pilipino ay dapat malinang upang makapag-ambag sa panghabambuhay na pagkatuto. Ang kalidad na edukasyon ay nangangailangan ng mga batang marunong bumasa. Sa ganitong pagkakataon, kailangan ng mga guro sa lahat ng asignatura, magulang at mga tagapagdaloy sa tahanan ng isang kagamitang makakatulong sa pagtuturo ng panimulang pagbasa.

     Dahil sa layuning ito, ang Sangay ng Implementasyong Pangkurikulum sa pangunguna ng masigasig CID Chief, dr. Josefina M. Pablo sa ilalim ng  Kagawaran ng Filipino/ MTB-MLE, ay binuo ang Project LETRA- Localized Electronic Tool for Reading Advancement sa pagtutulungan ng mga piling guro upang magsilbing gabay kung paano ituturo ang panimulang pagbasa sa mag mag-aaral na nagsisimulang matutong magbasa sa pamamagitan ng sistematikong pamamaraan na tinatawag na Marungko Approach.

      Nagsimula ito sa isang palihan na may titulong, MaPagbasa – Marungko sa Pagbasa.  Ang mga nabuong kagamitan sa pagtuturo ng pagbasa ay dumaan sa masusing balidasyon sa pangunguna ng masipag na Superbisor ng LRMDS na si Gng. Dalisay E. Esguerra, katuwang si Gng. Ana Lisa  M. Mesina, PEO, Superbisor sa Filipino/ MTB-MLE, Gng. Ofelia F. Cruz at mga piling Puno ng Kagawaran sa Filipino,  mga Dalubguro at guro sa Filipino/MTB-MLE. Matapos ang balidasyon ay nagsagawa ng mga webinar sa pagtuturo ng pagbasa para sa mga guro ng Baitang 1-3. Sa tulong naman ng SGOD sa pamumuno ni Dr. Eliseo Raymundo at OIC Chief Gng. Shirelyn Adelino, sa pagsisikap ni Dr. Gina Cruz at ng guro sa pagbasa na si Gng. Leonora S. Damaso ay nagkaloob ng pondo ang World Vision upang makapag-imprenta ng humigit kumulang limandaang kopya na ipinamahagi sa mga paaralan upang maging gabay sa pagtuturo ng panimulang pagbasa lalo na sa mga Di Makabasa o sa mga nasa antas ng pagkabigo. Bago ito, ay nagkaroon din ng simpleng Turn Over Ceremony.

      Noong nakaraang Setyembre 8, 2021 ay inilunsad ito sa paraang birtuwal na dinaluhan ng halos walong daang kalahok kabilang na ang mga mga Opisyal ng Sangay sa pangunguna nina Dr. Mauro C. de Gulan, Dr. Ernest Joseph C. Cabrera, Dr. Josefina M. Pablo, Gng. Shirelyn Adelino, mga Superbisor, Punongguro, Puno ng Kagawaran, Dalubguro, Guro at mga magulang at mag-aaral. Dito ay itinuro kung paano gagamitin ang Project LETRA modyul upang maalalayan ang mga magulang sa pagtuturo ng pagbasa sa kanilang mga anak.

      Sa ngayon ay magbibigay ng karagdagang isanlibong kopya pa ang World Vision upang mas maraming mag-aaral pa ang mabigyan ng pagkakataong makabasa at magpahalaga sa pagbasa.

      Naniniwala ang Sangay ng Malabon na ang pagkatuto ay hindi dapat mahinto anuman ang pagsubok, ang pagtuturo ng pagbasa, at ng iba pang kasanayan sa mga mag-aaral ay dapat magpatuloy sa lahat ng panahon upang magtamo ng kapaki-pakinabang na literasi at makaagapay sa ika-21 siglo.